Правительство Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации Органы государственной власти Правительство Республики Тыва Министерство финансов Республики Тыва Тывастат Портал Гос.закупок Республики Тыва Инвестиционный портал Республики Тыва Портал МСП Республики Тыва АО Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства ГБУ Цифровая платформа МСП.РФ

Архив за 8.08.2020

 

Август 9 – Тудугжунуң профессионал байырлалы.
Бүдүрүлгениң ажылы шуудап, сайзыраан

Чоннуң аразында кончуг эрес-кежээ, ажыл-агыйын кызымаа-биле тургузуп алгаш, хөгжүдүп чоруур, бурунгаар үзел-бодалдыг сайгарлыкчылар бистиң аравыста бар. Оларның бирээзи Чадаанада бетон заводтуг сайгарлыкчы Күдер Сергеевич Килик дорт-ла хамааржыр. Ынчангаш аныяк сайгарлыкчының ажыл-чорудулгазын сонуургап, чугаалаштывыс:

- Күдер Сергеевич, бо бүдүрүлгени кажан ажыдып алган силер?
- Мен бо бүдүрүлгени 8 чыл бурунгаар 2012 чылда тургузуп алгаш, баштай брусчаткалар кылып эгеледим. «Чаңгыс суур – чаңгыс бүдүрүлге» төлевилелиниң киржикчилериниң бирээзи база кижи мен. Ооң соонда немей бетон херимнер дээш, улаштыр-ла мынчаар ажылдап чоруп каан мен. Дериг-херекселди бодум кылып, тургускан мен, херек демирлерни садып алгаш, каңнаар ажылдарны база бодум кылып тургаш, херекселди таарыштыр чогаадып алыр чордум. Мээң бо ажыл-агыйым баштай-ла мынчаар эгелээн чүве, 2010 чылда Абакан хоорайның бүдүрүлге баазазынга бетондан кылган үлетпүр барааннарын сонуургап көргеш, чер-чуртумга база мынчаар ажыдарын шиитпирлээн мен. Оон Чадаанага келгеш, хоорай чагыргазының ол үеде даргазы турган Чечен-оол Экер-ооловичиге барып, үзел-бодалымны чугааладым. Бо дарга база деткип келген.

- Бүдүрүлгеде каш кижи ажылдап турар база күрүнеден деткимче алган силер бе?
- Дөрт кижи ажылдап турар, ай санында шалыңын санап бээр, боттары алыс шевер, эрес-кежээ оолдар-дыр. Эрги октаттынып калган гараж турган кезек черни хууда ажыглалга чөпшээредип алган мен. Оон ыңай-ла 2012 чылда хууда сайгарлыкчы кылдыр тургустунгаш, ол үеде Чечен-оол Ооржактың сүмези-биле бир ажылчынны бүдүрүлгеге хүлээп алгаш, чонну ажылга хаара тудар төптүң деткимчезин алганым ол.